Vilkår og betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser gældende per den 10. januar 2023 for RockyNordic ApS, CVR nummer 40440712, herefter kaldet RockyNordic.

1. Definitioner

1.1 RockyNordic ApS aktuelle salgs- og leveringsbetingelser, produkter, services og priser, findes selskabets hjemmeside på Internettet (adresse rockynordic.com).

1.2 For disse ord tildeles følgende definitioner:

1.2.1 Ved “registrant” menes den person eller organisation som har registreret et domænenavn.

1.2.2 Ved “kunden” menes den person som er anført som produktets ejer i RockyNordic’s systemer.

1.2.3 Ved “TLD” menes Top Level Domain (øverste domæne niveau, .dk, .com, .net, .nu er eksempler herpå). gTLD betyder generisk TLD (.com, .net, .org er eksempler herpå). ccTLD betyder country code (landekode) TLD (.dk, .it, .se er eksempler herpå).

1.2.4 Ved “domæne” forstås den alfanumeriske adresse som bruges til at pege på en enhed der er tilsluttet et netværk, eksempelvis internettet. Et domæne kan bestå af et eller flere niveauer under TLD-et.

1.2.5 Ved “RFC” menes Request for Comments, som er en dokumentsamling startet i 1969, hvor enhver kan offentliggøre godkendte artikler om tekniske aspekter ved internet og relaterede områder. RFC er et bidrag til udviklingen af standarder for internet. RFC skal godkendes af The Internet Engineering Task Force (IETF, http://www.ietf.org), der er officiel RFC-redaktør.

1.2.6 Ved “DNS” menes en forkortelse for Domain Name System, som bygger på en hierarkisk og distribueret styring af domænenavne og IP-adresser til brug for kommunikation på det IP-baserede netværk, internet. Strukturen sikrer et funktionsdygtigt system, og at domænenavne er unikke og universelt tilgængelige jævnfør RFC 1034 og RFC 1035.

1.2.7 Ved “zonefil” menes en fil med data, der beskriver domænenavnets tekniske opsætning. Den information, der ligger i zonefiler, er nødvendig for, at et domænenavn kan fungere i DNS jævnfør RFC 1035.

1.2.8 Ved “registrar” menes den person eller entitet som har det kontraktmæssige ansvar over for registryen i henhold til domæneregistrering. Registraren står for indsamling af informationer omkring registranten og afsendelse af zonefil til registry databasen.

1.2.9 Ved “registry” menes den respektive TLD ansvarlige instans, som har fået tildelt det overordnede ansvar for administrering og styring af det/de TLD-er som denne er blevet tildelt.

1.2.10 Ved “WHOIS” menes en offentlig tilgængelig internetbaseret database som indeholder information om ejerskab og kontaktinformationer tilknyttet et domænenavn.

1.2.11 Ved “trafik” forstås datatrafikken der forbruges ved levering af data til og/eller fra en enhed koblet til et netværk, for eksempel internettet.

1.2.12 Ved “fri trafik” forstås at der ikke afregnes efter trafikforbrug for produktet.

1.2.13 Ved “warehousing” menes registrering af domænenavn eller domænenavne med det formål at videresælge disse mod fortjeneste.

1.2.14 Ved “produkt” menes: webhoteller, domæner, serverløsninger og andre relaterede ydelser eller varer som findes i RockyNordic’s sortiment.

1.2.15 Ved “ICANN” menes “Internet Corporation For Assigned Names and Numbers”. Det administrative organ for alle TLDer. Kan findes på http://www.icann.org.

1.2.16 Ved “hosted-by-side” menes en webside, hvis indhold er styret og bestemt af RockyNordic.

1.2.17 Ved “UDRP” menes “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”. Dette kan til enhver tid findes på adressen: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

1.2.18 Ved “staminformation” menes oplysninger om personnavn, firmanavn, adresseforhold, telefonnummer, e-mail-adresse(r), faxnummer, CVR/CPR-nummer og andre kontaktinformationer.

2. Parterne

2.1 Denne aftale indgås mellem RockyNordic og kunden.

3. Generelt

3.1 Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til RockyNordic.

3.2 Produkter og services leveret af RockyNordic, som ikke er taget i brug eller ikke betalt for, kan og må bruges af RockyNordic til en hosted-by-side, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt parterne imellem.

3.3 RockyNordic har til enhver tid ret til at forlange den af RockyNordic eller leverandøren krævede dokumentation til identifikation af registrant og/eller kunde, inden en ændring af et produkt foretages.

3.4 Manglende tilbagemelding fra kunden på forespørgsler fra RockyNordic kan betragtes som aftalebrud.

3.5 RockyNordic er berettiget til, såfremt det anses for nødvendigt, midlertidigt at lukke for adgangen til enhver service forbundet med denne aftale for at foretage vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften af kundens produkt. RockyNordic skal dog forsøge så vidt muligt at foretage dette på tidspunkter som er til mindst mulig gene for alle parter. RockyNordic skal i forbindelse med servicering forsøge at afvikle dette hurtigst muligt. Det er alene RockyNordic, der afgør om vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften er nødvendig.

3.6 Såfremt dele af disse betingelser bliver erklæret ugyldig, vil den resterende del af betingelserne stadig være bindende.

3.7 Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. RockyNordic kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på RockyNordic’s hjemmeside. Ved betaling af faktura, godkendes samtidig de på tidspunktet for betalingen gældende betingelser.

3.8 Kunden giver sit samtykke til at produktionen af produktet sker øjeblikkeligt ved kundens bestilling.

3.9 Da produktionen af produktet udføres ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ikke fortrydelsesret for nogen produkter med mindre det specifikt er angivet. Der kan aldrig gives fortrydelsesret på domæner, idet RockyNordic’s udgift er bindende ved bestilling.

4. Produkt

4.1 Der må ikke afsendes uønsket post (SPAM) eller andet generelt uønsket materiale fra RockyNordic’s systemer. Enhver brug af RockyNordic’s produkter og ydelser skal følge RockyNordic’s etiske regelsæt.

4.2 Ved brud på betingelserne er RockyNordic berettiget til straks og uden varsel at slette materialet, suspendere produktet og i grove tilfælde lukke produktet. En eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. Hvis overførte data i forbindelse med et produkt hvortil der er inkluderet fri trafik ikke overholder RockyNordic’s retningslinier om fri trafik, kan der opkræves betaling for den overførte trafik.

4.3 RockyNordic forbeholder sig fuld ejendomsret over leverede varer og ydelser indtil det totale forfaldne beløb er betalt, inklusive forsendelsesomkostninger, renter og andre inddrivelsesomkostninger RockyNordic måtte have. Ejendomsretten overgår herefter til køber.

4.4 Shared hosting

4.4.1 Det er ikke acceptabelt for RockyNordic, at der fra kundens hold drives forskellige hjemmesider indenfor samme produkt, medmindre andet inden indgåelse af nærværende aftale skriftligt er godkendt af RockyNordic.

4.4.2 Applikationer og services, der drives og udføres på serveren hvorpå kundens løsning er placeret, må ikke tage en væsentlig del af serverens ressourcer, idet RockyNordic uden kundens videre godkendelse herefter kan vælge at stoppe driften af nævnte applikation/service. Det er op til RockyNordic at vurdere ressourceforbruget, herunder stoppe driften af nævnte applikation/service og efterfølgende kontakte kunden herom.

4.4.3 Det anbefales på det kraftigste, at webhotel løsninger på delte servere på ingen måde og ikke bruges til lagring af persondata af nogen art, herunder særligt følsomme persondata. Webhoteller er placeret på delte servere, hvor andre kunders kode kan kompromittere hele serveren og dermed indirekte give anledning til cross site scripting i visse tilfælde. Såfremt man ikke har sikret sine data via korrekt kryptering, kan dette også give anledning til mulighed for hacking af websites. RockyNordic kan og vil ikke være ansvarlige for placering af sådanne typer data på webhotel løsninger og henviser til enhver tid vores kunder til at gøre brug af en dedikeret server løsning.

4.5 Dedikeret hosting

4.5.1 Ved dedikeret hosting, for eksempel virtuelle servere, fysiske servere og colocation, tillægges altid udgifter til trafik-, strøm- og køling efter aktuelt gældende kostpriser tillagt administrationsgebyr/provision.

4.5.2 Ved eventuelle angreb på systemerne brugt af kunden eller andre udefrakommende forhold, som RockyNordic ikke har kontrol over, er RockyNordic (uden på forhånd at indhente godkendelse fra kunden) berettiget til at fakturere tidsforbrug for at løse eller minimere omfanget.

4.6 Trafik

4.6.1 Et produkt og/eller en service kan leveres med afregning efter trafikforbrug eller med fri trafik.

4.6.2 Fri trafik: I forbindelse med produkter som inkluderer fri trafik skal trafikken følge normalt forbrugsmønster og følgende, dog ikke udtømmende, er ikke tilladt: erotisk, pornografisk, stødende materiale, ulovligt materiale, .mp3 filer, webcams, lokationer hvor man kan hente mange programmer, film, musik eller andre former for store datamængder fra. Serverplads må kun benyttes til hjemmeside drift og modtagelse af e-mails. RockyNordic definerer ensidigt hvilket materiale der hører til i ovenstående kategorier. Ved tvivl kan materiale præsenteres for RockyNordic, som vil kunne meddele om materialet er tilladt i forbindelse med et produkt hos RockyNordic.

5. Abonnement

5.1 For at kunne tegne et abonnement skal man være myndig.

5.2 RockyNordic forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

5.3 Kunden er forpligtet til altid at holde RockyNordic informeret om sine nuværende staminformationer via de systemer, som RockyNordic stiller til rådighed for kunden. Der kræves fuldstændig og gyldig postadresse, og oplysning om en postboks er ikke tilstrækkeligt. Undladelse af at meddele adresseændring kan medføre, at produktet suspenderes og lukkes med deraf følgende gebyrer jævnfør RockyNordic gældende priser herfor, som oplyst på selskabets hjemmeside.

5.4 RockyNordic er berettiget til at opsige et abonnement med en måneds varsel. Hvis der er sket brud på nogle af nærværende betingelser, er RockyNordic berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Eventuel restperiode i forbindelse med lukning af et produkt vil ikke blive refunderet, medmindre produktet er opsagt af RockyNordic og det efterfølgende dokumenteres, at der ikke er sket brud på betingelserne.

5.5 Abonnementsperioden for det valgte produkt besluttes af kunden ved handlens indgåelse og kan frit ændres efterfølgende, indenfor de tilgængelige abonnementsperioder for produktet, dog senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb, til aktivering ved abonnementets fornyelse.

5.6 Produktændringer for næste abonnementsperiode, skal være modtaget af RockyNordic senest 30 dage inden indeværende abonnementsperiodes udløb. For øjeblikkelige produktændringer gælder at: Ændres produktet til et dyrere produkt vil beløbet straks blive opkrævet. Ændres produktet til et billigere vil prisforskellen i indeværende abonnementsperiode ikke blive godtgjort. Produktet vil automatisk blive fornyet ved udløb, medmindre opsigelse er modtaget senest 30 dage inden udløb. Domæner skal opsiges senest 60 dage inden udløb.

5.7 Opsigelse af Virtuelle Servere og VPS enheder vil skulle ske med 3 måneders opsigelse inden server kan nedtages. Slutfakturering sker ved opsigelsesvarsel. Er hosting for serveren allerede betalt forud for minimum 3 måneder forud for opsigelsesvarsels dato, vil server først blive nedtaget og hosting ophøre ved den forudbetalte periodes ophør.

5.8 Refusion udbetales kun i tilfælde, såfremt en løsning er forudbetalt og opsigelse af samme er modtaget inden løsningen tages i brug.

5.9 Opsigelser skal foregå skriftligt via RockyNordics systemer.

5.9 Abonnementstype

5.9.1 Privatabonnementer

5.9.1.1 Der kræves gyldig fødselsdato. Ved for sen opsigelse vil der som minimum blive opkrævet for mindste abonnementsperiode for det pågældende produkt jævnfør RockyNordic’s gældende priser herfor.

5.9.2 Erhvervsabonnementer

5.9.2.1 Der kræves gyldigt CVR-nummer. Ved for sen opsigelse vil der blive faktureret for gældende abonnementsperiode.

6. Domæner

6.1 RockyNordic er ikke og kan ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres.

6.2 De fleste domæner bliver registreret efter princippet ‘først til mølle’. RockyNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser i bestillingen og kan ikke gøres ansvarlig for at et domæne derved kan blive registreret til anden side.

6.3 Information fundet via RockyNordic’s WHOIS tjek er hentet via det respektive registry’s WHOIS database eller hos RockyNordic’s top domæne leverandør. Det er derfor ikke RockyNordic’s ansvar at disse informationer er korrekte eller opdaterede.

6.4 RockyNordic er ikke ansvarlig for registrering og brug af domænenavne i ulovligt øjemed og kan ikke gøres ansvarlig for at domæner nedlægges af det gældende registry eller overdrages til andre.

6.5 Skulle kundens og/eller registrantens staminformationer i RockyNordic’s systemer være ukorrekte kan RockyNordic vælge at undlade at forny domænet, såfremt disse ikke er opdateret senest 60 dage inden domænets udløbsdato.

6.6 Registranten skal til enhver tid følge enhver ICANN og/eller registry regel omhandlende restriktioner eller forbud mod warehousing.

6.7 Enkelte registrys kræver at registranten underskriver et papir inden domænet kan slettes. Dette skal gøres af registranten og skal ske i forbindelse med en eventuel opsigelse af domænet hos RockyNordic. Opsigelsen vil i så fald ikke være gyldig førend dette papir er RockyNordic i hænde.

6.8 I tilfælde hvor kunden tilbageholder betaling for domænenavnet, eller i tilfælde hvor betaling bliver trukket tilbage har RockyNordic ret til at deaktivere domænet og overføre ejerskabet af domænet til RockyNordic. Skulle den oprindelige registrant ønske at få domænet tilbage, vil dette koste en konsulenttime plus 2 gange prisen for en domæneoverdragelse af den respektive type jævnfør RockyNordic prisliste, hvilket skal betales inden RockyNordic påbegynder en overdragelse tilbage til den oprindelige registrant.

6.9 Registranten af et eller flere gTLDer vil ikke kunne flytte domæner til anden registrar førend der er gået 60 dage fra oprettelsesdato og da udelukkende via de procedurer som RockyNordic foreskriver. Denne regel kan også gælde for enkelte ccTLDer. Anmodning om at flytte et domæne til en anden registrar vil alene blive imødekommet såfremt denne sker via de af RockyNordic anviste metoder. RockyNordic har ret til at afvise redelegeringer, indtil alle udestående betalinger for domænet, er afklaret. RockyNordic har ret til at afvise redelegeringer i det tilfælde hvor kunden er gået konkurs.

6.10 Brud på regelsæt henvist til i disse betingelser vil tolkes som kontraktbrud og kan resultere i spærring af registrantens domænenavn.

6.11 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant efterleve den til enhver tid gældende UDRP.

6.12 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant holde pågældende registrys administratorer, ansatte, direktører, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter skadeløse i forbindelse med alle skader og udgifter, som skulle opstå på baggrund af denne aftale.

6.13 I henhold til ICANN regler skal enhver registrant udlevere de til enhver tid korrekte staminformationer. Mangel på tilbagemelding og udlevering til RockyNordic, registry eller registrar af korrekte staminformationer senest 10 dage efter disse af RockyNordic, registry eller registrar er blevet forespurgt, kan resultere i lukning af domænet.

6.14 RockyNordic har ret til at suspendere alle ændringer indtil registranten har påvist at ændringen er berettiget.

6.15 Såfremt registreringen af produktet er sket via en tredjepart eller kundens repræsentant, forbeholder RockyNordic sig ret til at konsultere slutkunden for at sikre at dennes krav efterleves korrekt.

6.16 Som registrant er man forpligtet til at efterleve det pågældende domænes registrys regelsæt. Regelsættene for de respektive ccTLDer kan findes via registryens hjemmeside. Listen over ccTLD registrys forefindes på adressen: https://www.iana.org/domains/root/db .

6.17 Ved at indgå i denne aftale accepterer kunden UDRP vedtaget af ICANN eller et hvilken som helst andet regelsæt foreskrevet af den relevante registry af ccTLDer.

7. Ansvar

7.1 RockyNordic’s ansvar

7.1.1 Det er RockyNordic’s ansvar som registrar at indsende zonefil til registry for det pågældende domæne.

7.1.2 RockyNordic er ikke ansvarlig for at tredjeparts tjenester ikke eksisterer, eller ikke fungerer. RockyNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler, der hidrører fra at vores opsætning ikke er som andre udbyderes. RockyNordic er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider for nogen Kunder, medmindre der er lavet særskilt aftale om dette med en eller flere navngivne Kunder. RockyNordic er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved RockyNordic’s produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.

7.1.3 Enhver ændring af produkter under denne aftale skal ske via brevpost eller e-mail. Det er RockyNordic’s ansvar at sørge for at informere kunden om de dertil nødvendige informationer.

7.1.4 RockyNordic er ikke ansvarlig for kunders indhold og stiller ikke andre krav eller begrænsninger end de i disse betingelser beskrevne for hjemmesiders indhold. Indholdet skal naturligvis følge landets love i Danmark. RockyNordic dømmer ikke kundens indhold, men henviser til landets juridiske myndigheder, skulle en tvist herom opstå.

7.2 Kundens ansvar

7.2.1 Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til RockyNordic’s eller tredjeparts systemer.

7.2.2 Kunden er ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler kunden ifølge denne aftale, dette gælder selvom kunden vælger at licensiere produktet eller dele heraf ud til tredjepart eller ved at lade en repræsentant handle på sine vegne.

7.2.3 Det er kundens eget ansvar at skaffe forbindelse til internettet og RockyNordic kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer herom. Kunden har selv det fulde ansvar for løbende opdatering og vedligeholdelse af kode og data, samt backup af disse. Til visse produkter er en statisk IP-adresse hos kunden et krav, hvilket RockyNordic intet ansvar har omkring, idet drift og vedligeholdelse omkring dette tilfalder kunden selv.

7.2.4 Kunden er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af RockyNordic. Tavshedspligten ophører ikke ved eventuel opsigelse af abonnement hos RockyNordic. Alt materiale produceret af RockyNordic opfattes som havende værkshøjde.

7.2.5 I tilfælde hvor kunden udlicensierer domænet til tredjepart vil kunden stadig være ansvarlig over for RockyNordic med henhold til, men ikke udelukket til, forkert brug af domænenavn, overskridelse af disse betingelser og betaling.

7.3 Erstatningspligt

7.3.1 I tilfælde hvor RockyNordic kan gøres ansvarlig, er RockyNordic udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af RockyNordic og/eller en af RockyNordic ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

7.3.2 Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende forudbetalte kvartals abonnementsafgift for kunden for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.

8. Betalingsbetingelser

8.1 Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker(e) opkræves et gebyr ifølge RockyNordic’s prisliste. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med Forbrugerklagenævnets afgørelse.

8.2 RockyNordic forbeholder sig ret til enhver tid at ændre priserne forbundet med domæne­fornyelse og domæneændringer, dog skal alle priser til enhver tid oplyses på RockyNordic’s hjemmeside. Registranten kan til enhver tid kontakte RockyNordic for de aktuelle priser.

8.3 Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages indberetning til kredit­oplysningsbureau, hvorefter tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.

8.4 Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform ud over fakturaens beløb.

8.5 Ved betalinger med betalingskort, oprettes der som udgangspunkt en automatisk gentagende betaling, hvorfra abonnementet automatisk opkræves ved periodens fornyelse.

9. Kundeoplysninger

9.1 Ud over de i disse betingelser nævnte parter videregiver RockyNordic ikke informationer til tredjepart uden registrantens/kundens tilladelse, medmindre der foreligger en juridisk afgørelse herfor.

9.2 Kunden accepterer at staminformationer tilsendes registry administratoren til brug i den offentligt tilgængelige WHOIS database, som påkrævet af ICANN.

9.3 Al staminformation givet til RockyNordic af kunden eller af kundens repræsentant(er) vil blive videregivet til registry og/eller registrar til brug i WHOIS databasen.

9.4 Kunden accepterer at RockyNordic udleverer kundeoplysninger til softwareleverandører, hvorigennem RockyNordic udlejer software ifølge softwareleverandørens licensregler.

9.5 Det er kundens eller dennes repræsentants ansvar at alle staminformationer givet til RockyNordic i forbindelse med registrering er accepteret og godkendt af den/de person(er)/firma(er) til hvilke dataene tilhører.

9.6 RockyNordic vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte imod misbrug af personlige data.

10. Licensiering

10.1 Det er kundens ansvar at al lagret eller installeret software er licenseret og at brugen heraf følger licensgiverens regler.

10.2 I nogle produkter indgår licenserede softwareprodukter hvor RockyNordic står for licensieringen. Kunden er forpligtet til at følge de pågældende licensregler for produktet. Disse licensregler kan forefindes på selskabets hjemmeside og kunden vil blive gjort særskilt opmærksom på disse ved køb af licensprodukter.

11. Tvister

11.1 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser skal RockyNordic inden for rimelig tid herefter oplyse kunden hvori disse består, såfremt kunden skriftligt via e-mail eller brevpost har anmodet om dette.

12. Force Majeure

12.1 RockyNordic er ikke bundet af denne aftale når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, pandemier, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksport­restriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, virus eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over.

13. Lovvalg & værneting

13.1 Alle tvister mellem kunden og RockyNordic i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved Retten i Aarhus efter gældende dansk ret.